כבל נתונים

background image

םינותנ לבכ

תסירע ךרד םאות ירלולס ןופלטל תירובידה תדיחי תא רבחמ םינותנה לבכ