דחיית שיחה

background image

החיש תייחד

.ןצחלה תא קזחהו ץחל ,החיש לבקל הצור ךניא םא