Advanced Car Kit CK 7W hjælp

background image

Avanceret CK-7W-bilsæt
Brugervejledning
Installationsvejledning

9310691

5. udgave DA

background image

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HF-5 overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Produktet er i overensstemmelse
med grænserne i direktiv 2004/104/EF (ændringer til direktiv 72/245/EØF), Bilag I, nr. 6.5, 6.6,
6.8 og 6.9. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://
www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette
dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia og Nokia Connecting People er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende
Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker
eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre
de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller
nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset
hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet
af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende,
herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål,
i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia
forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som
helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

Eksportkontrol
Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove
og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

9310691 / 5. udgave DA

0434

background image

3