Advanced Car Kit CK 7W ohje

background image

Autosarja CK-7W
Käyttöopas
Asennusopas

9310691

5. painos FI

background image

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
NOKIA vakuuttaa täten, että tämä HF-5-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Tuote on direktiivin
2004/104/EY (direktiivin 72/245/ETY muuttamisesta annettu direktiivi) liitteessä I olevissa
6.5, 6.6, 6.8 ja 6.9 kohdassa määritettyjen rajojen mukainen.
Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain
on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla
omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja
parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman
ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen
menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai
sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen
markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä
ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen
jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain.
Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Vientisäännöstely
Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan
Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa
tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9310691 / 5. painos FI

0434

background image

3