עזרה Advanced Car Kit CK 7W

background image

CK-7W בכרל תמדקתמ רוביד תכרע

שמתשמל ךירדמ

הנקתה ךירדמ

9310693

Issue 5 HE

background image

המאתה תרהצה

תושירדל םאות

HF-5

רצומה יכ תאזב הריהצמ

NOKIA CORPORATION

םאות הז רצומ

.

1999/5/EC

היחנהב םירחא םייטנוולר םיאנתלו תובייחמה

Directive

ךמסמל ןוקיתה)

Directive 2004/104/EC

ךמסמב ועבקנש תולבגמל

המאתהה תרהצה לש קתוע

.6.9-ו 6.8 ,6.6 ,6.5 םיפיעס ,1 חפסנ ,(

72/245/EEC

.

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

תבותכב אוצמל ןתינ

.תורומש תויוכזה לכ .

Copyright © 2007 Nokia

הרוצ לכב ולוכ וא הז ךמסמ ןכותמ קלח לש ןוסחא וא הצפה ,הרבעה ,לופכש

.םירוסא ,

Nokia

-מ שארמ בתכב רתיה לבקל ילבמ איהש

םינמיס וא םיירחסמ םינמיס םה

Nokia Connecting People -ו Nokia

תורבחו םירצומ לש םירחא תומש .

Nokia Corporation

לש םימושר םיירחסמ

תומש וא םיירחסמ םינמיס תויהל םייושע הז ךמסמב םירכזומה תורחא

.םהל םיסחוימה םילעבה לש םיירחסמ

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

תוכזה תא המצעל תרמוש

Nokia

.ךשמתמ חותיפ לש תוינידמ הליעפמ

Nokia

.שארמ העדוה אלל הז ךמסמב םירצומה לכב םירופישו םייוניש עצבל

לכ וא הסנכה וא םינותנ ןדבואל איהש ךרד םושב תיארחא היהת אל

Nokia

.אוהש ןפוא לכב ומרגייש םיפיקע וא םייתאצות ,םיירקמ ,םידחוימ םיקזנ
,לחה קוחה יפל תשרדנה תוירחאה דבלמ .׳אוהש יפכ׳ ןתינ הז ךמסמ ןכות

תוירחא תוברל ,תעמתשמ וא תשרופמ ,אוהש גוס לכמ תוירחא ןתנית אל

לש ונכותל וא תונימאל ,קוידל תעגונה תמיוסמ המאתהו תוריחסל תעמתשמ

ונממ תגסל וא הז ךמסמ ןקתל תוכזה תא המצעל תרמוש

Nokia

.הז ךמסמ

.שארמ העדוה אלל תע לכב

קוושמב ץעוויה .רוזאל רוזאמ תונתשהל היושע םימיוסמ םירצומ לש תונימז

.ךירוגמ םוקמל בורקה

Nokia

אוצי חוקיפ

אוציי יקוחל םיפופכה הנכות וא תויגולונכט ,םירמוח ליכהל יושע הז רישכמ

.טלחהב הרוסא קוחה תא תדגונה הלועפ

.תורחא תונידמו ב״הרא לש תונקתלו

9310693 / Issue 5 HE

0434

background image

3

םיניינעה ןכות

4 ........................ךנוחטב ןעמל
5 ................................... אובמ

בכרל תמדקתמה רובידה תכרע

5 ...................................

CK-7W

6 ................

Bluetooth

תייגולונכט

6 ............

Bluetooth

-ל הלעפה דוק

7 ............... םינושאר םידעצ .1

7 ..................................... הריקס
8 ............. הרשעה ירזיבאב שומיש
8 ........................ןופלט תסירע
8 ........................הנטנא דמצמ
8 ........................

GSM

תנטנא

9 ........................... הנקתה .2

9 ............................תוחיטב עדימ

11 ......................................הרוצת

תרזעב ירלולס ןופלט רוביח

11 ...........................

Bluetooth

לבכ תרזעב ירלולס ןופלט רוביח

12 ....... ןופלטה תסירעו םינותנה

רובידה תכרע תנקתה

13 ....................... בכרל תמדקתמה
13 ..................... תירוביד תדיחי
14 ............קוחרמ הטילשל ןצחל
14 .................................לוקמר
15 ............................. ןופורקימ
15 ................................. םילבכ
16 .......................... םינותנ לבכ
16 .......................... ןעטמה לבכ
16 ................... תילנויצקנופ הקידב

רובידה תכרע תלעפה .3

17 ................בכרל תמדקתמ

תרזעב ירלולס ןופלט רוביח

17 ................................

Bluetooth

הלעפה דוק תרזעב המאתה

17 ........................

Bluetooth

ןופלטל תיטמוטוא המאתה

18 ....................... םאות ירלולס

ךרד ירלולס ןופלט רוביח

18 .............................םינותנה לבכ

19 ............................ לועפת .4

19 .............. קוחרמ הטילשל ןצחלה

רובידה תכרע לש יוביכו הלעפה

20 ....................... בכרל תמדקתמה

תמדקתמה רובידה תכרע לועפת

20 ........................................בכרל
20 ........................ החישל הנעמ
20 ......................... החיש קותינ
20 .........................החיש תייחד
20 .................................... גויח
21 .............................רזוח גויח
21 ............................. ילוק גויח
21 ..............עמשה תמצוע תוסיו

ירישכמ לש ינדי שופיח

21 ...........................

Bluetooth

Bluetooth

-ה ירישכמ סופיא

22 .......................... םימאתומה

בצמל תירוביד בצממ רבעמ

22 ....................... ירלולס ןופלט

23 .....................הקוזחתו לופיט

background image

ךנוחטב ןעמל

4

ךנוחטב ןעמל

תויהל הלולע םיללכה לע הדפקה-יא .תואבה תוטושפה תויחנהה תא ארק

.הז שמתשמל ךירדמב אבומ ףסונ טרופמ עדימ .תיקוח יתלב ףאו תנכוסמ

םידלי לש די גשיהמ קחרה םירזיבאה לכ תאו

SIM

-ה יסיטרכ לכ תא רומש

.םינטק

לכל תמדוק םיכרדב תוריהז

האלמ בל תמושת תבייחמ העונתב בכר ילכב החוטב הגיהנ יכ ,רוכז

יאנתשכ קר

בכרל תמדקתמה רובידה תכרעב שמתשה .גהנה לש

תונקתה/םיקוחה םא ררב .חוטב שומיש םירשפאמ העונתה

.הגיהנ ןמזב םיירלולס םינופלטב שומיש םירסוא םיימוקמה

תוערפה

תולולעש ,תוערפהמ לובסל םילולע םיירלולסה םינופלטה לכ

.םהלש םיעוציבה לע עיפשהל

םיכמסומ תורישו הנקתה

.הינופלט דויצ ןקתל וא ןיקתהל יאשר ךמסומ תוריש יאנכט קר

םירחא םירישכמל רוביח

,םיאתמה שמתשמל ךירדמה תא ארק ,רחא רישכמל רוביח תעב

םירצומ רבחל ןיא .תוחיטבה תוארוה לע טרופמ עדימ לבקל ידכ

.םימאות םניאש