Advanced Car Kit CK 7W - טיפול ותחזוקה

background image

הקוזחתו לופיט

תבייחמו ,הדיפקב הרצויו הננכות ךתושרבש

בכרל תמדקתמה רובידה תכרע

בתכ יפ לע ךתובייחתה לע תונעל ךל הנעייסת תואבה תוצלמהה .םלוה לופיט

.תובר םינש ךשמל הז רצוממ תונהילו תוירחאה

.םינטק םידלי לש םדי גשיהמ הרשעהה ירזיבא לכ תא קחרה

תוחל ,תוביטר .השבי היהת בכרל תמדקתמה רובידה תכרעש דפקה

םילגעמ לש ךותישל ומרגיש םילרנימ ליכהל םילולע םילזונה יגוס לכו

.םיילמשח

םירוזאב הנוסחאמ וא בכרל תמדקתמה רובידה תכרעב שומישמ ענמיה

.םגפיהל םילולע הבש םיינכמה םיקלחה .םיכלכולמו םיקבואמ

הכרעב לופיט .בכרל תמדקתמה רובידה תכרע תא חותפל הסנת לא

.הב םוגפל לולע תויעוצקמ אל םיידיב

לא ,קוחרמ הטילשל ןצחלה וא בכרל תמדקתמה רובידה תכרע יוקינל

םיטנגרטדב וא םיסיממ יוקינ ירמוחב ,םיקזח םילקימיכב שמתשת

.םיקזח

הטילשל ןצחלה תא וא בכרל תמדקתמה רובידה תכרע תא עבצת לא

התואנ הלעפה עונמלו םיינכמה םיקלחה תא קיבדהל לולע עבצ .קוחרמ

.הלא םיביכר לש

םילעופ םניא קוחרמ הטילשל ןצחלה וא בכרל תמדקתמה רובידה תכרע םא

םוקמל בורקה ךמסומה תורישה זכרמל םוגפה ביכרה תא רוסמ ,הרושכ

.ונוקיתל גאדי ךרוצה תדימבו ,ךל עייסי זכרמב תווצה .ךירוגמ

background image