Advanced Car Kit CK 7W - התאמה אוטומטית לטלפון סלולרי תואם

background image

םאות ירלולס ןופלטל תיטמוטוא המאתה

םאתומ היהי ל"נהש ךכ ,ירלולסה ןופלטב תומיאתמה תורדגהה תא עבק .1

ףסונ עדימל .דרפנ רושיא שורדל ילבמ בכרל תמדקתמה רובידה תכרעל

שמתשמל ךירדמב ןייע ,ךלש ירלולסה ןופלטב תושרדנש תורדגהה יבגל

.יטנוולרה

.בכרל תמדקתמה רובידה תכרע תא לעפה .2

םינופלט לש תוינש30- ןב שופיחב ליחתת בכרל תמדקתמה רובידה תכרע .3

תכרע .

Bluetooth

-ל הלעפהה דוק תרזעב הילא רבעב ומאתוהש םיירלולס

הילא םאתוהש ירלולסה ןופלטל המצע םיאתת בכרל תמדקתמה רובידה

בהבהמה רואה ידי לע ןיוצמ ליעפה

Bluetooth

-ה שופיח .הנורחאה םעפב

.קוחרמ הטילשל ןצחלבש

םינותנה לבכ ךרד ירלולס ןופלט רוביח

םע שומישל ןכומ היהי ירלולסה ןופלטה ,וז רוביח תטישב שמתשמ התא םא

ךניא ;ןופלטה תסירע ךות לא ותסנכה םע בכרל תמדקתמה רובידה תכרע

.םירישכמה תא ךיישל ךירצ

רובידה תכרעל תרבוחמש ןופלט תסירע ךותל ירלולס ןופלט סינכת םא

אלו ,ליעפה רישכמה היהי הז ןופלט ,םינותנה לבכ ךרד בכרל תמדקתמה

ירלולס ןופלט תסנכה .

Bluetooth

ךרד רחא רישכמל רוביח רוציל לכות

תכרעל תרבוחמש ןופלט תסירע ךותל ליעפ

Bluetooth

רוביחב תעכ ברועמש