Advanced Car Kit CK 7W - n טכנולוגיית Bluetooth

background image

תייגולונכט

.חווט-תרצק תיטוחלא תרושקתל ימואלניב ןקת איה

Bluetooth

תייגולונכט

ןיב םירטמ 10 לש חווטב יטוחלא רוביח רוציל ךל תרשפאמ וז היגולונכט

.םאות רישכמל בכרל תמדקתמה רובידה תכרע

ךמותש ירלולס ןופלט לכ םע שומישל הדעונ בכרל תמדקתמה רובידה תכרע

Bluetooth Handsfree

וא ,

Bluetooth HFP

)

Bluetooth

-ל תירוביד ליפורפב

.(

Profile

וניא

Bluetooth

תרזעב םימאותה םירישכמה ןיב רצונש יטוחלאה רוביחה

לע תולבגה תויהל תולולע ,תומיוסמ תונידמב .שמתשמה רובע בויח אשונ

.תוימוקמה תויושרה לצא ררב .

Bluetooth

ירישכמב שומיש

Bluetooth