Advanced Car Kit CK 7W - n שימוש באביזרי העשרה

background image

הרשעה ירזיבאב שומיש

תכרע תבחרהל םינימז םיילנויצפוא הרשעה ירזיבא ןווגמ ,הנקתהל םאתהב

יבגל יעוצקמ ץועיי שקב ,הכרעה תנקתה ינפל .בכרל תמדקתמה רובידה

הרשעה ירזיבאב קר שמתשה .ךיכרצל רתויב םימיאתמה הרשעהה ירזיבא

תמדקתמה רובידה תכרעל םירבוחמ םימאות םירצומ קרש אדו .םירשואמ

.בכרל