Advanced Car Kit CK 7W - 2.  התקנה

background image

הנקתה

הנקתה .2

תוחיטב עדימ

תנקתה ךלהמב ןלהל תואבומש תויסיסבה תוחיטבה תויחנה לע דיפקהל שי

.בכרל תמדקתמה רובידה תכרע

:הרעה

רובידה תכרעב םינוקית עצבל יאשר ךמסומ יאנכט קר

םייוקל תוריש וא הנקתה .בכרב הניקתהל וא ,בכרל תמדקתמה

לש ףקותה תגופתל םורגל םילולעו ,םינכוסמ תויהל םילולע

.הדיחיה לע לוחל היושעש תוירחאה

תוריש יאנכט ידי לע קר ןקתות

בכרל תמדקתמה רובידה תכרע

Nokia

לש םירשואמהו םיירוקמה םיקלחה תרזעב ךמסומ

תכרעש רוכזל הצק ישמתשמ לע .הכרעה תזיראל םיפרוצמש

בייחמש ,בכרומ ינכט דויצמ תבכרומ

בכרל תמדקתמה רובידה

.יעוצקמ עדיו םידחוימ םילכ תרזעב תיעוצקמ הנקתה

לע תולחה ,תויללכ תוארוה ןה הז הנקתה ךירדמבש תוארוהה

לשב ,תאז םע .בכרל תמדקתמה רובידה תכרע לש בכרב הנקתה

הז ךירדמ ,קושב ןימזה בכר ילכ ימגדו יגוס לש בחרה ןווגמה

תוסחייתמש תויפיצפסה תוינכטה תושירדל סחייתהל לוכי וניא

הנפ ,ךתושרבש בכרה יבגל ףסונ טרופמ עדימל .בכר ילכ לכל