Advanced Car Kit CK 7W - יחידת דיבורית

background image

תירוביד תדיחי

לוקמרה לשו ןופורקימה לש םילבכהש אדו ,תירובידה תדיחי תנקתה ךלהמב

.הלא םיביכר ןיקתהל ךנוצרב םהבש תומוקמל םיעיגמ

םוקמב וא ,תכתממ רוגס ללח ךותב תירובידה תדיחי תא ןיקתהל אל דפקה

עירפהל לולע הז רבד .וב וידר ילג דגנכ תככוסמ היהת הדיחיהש ,בכרב

.

Bluetooth

-ה תנוכתב שומישל

רובידה תכרעל הפרוצש רוביחה תיחול תא הליחת רבח ,הדיחיה תנקתהל

רבועש גרובה תרזעב תירובידה תדיחי תא קדה ךכ רחאו ,בכרל תמדקתמה

ךות לא

Nokia

לש וגולה ספדומ וילעש יוסיכה תא סנכה ,םויסל .הדיחיה ךרד

.ומוקמל ותוא ץחלו עקשה

background image

הנקתה

14