Advanced Car Kit CK 7W - לחצן לשליטה מרחוק

background image

קוחרמ הטילשל ןצחל

הלק השיג רשפאיש ךכ םקוממ תויהל רומא קוחרמ הטילשל ןצחלה

לבכה תא חטבאל היהי ןתינש ךכ וניקתהל דפקה ,תאז םע .שמתשמל

קוחרמ הטילשל ןצחלה תנקתהל םלוה םוקמ .תירובידה תדיחיל רבחתמש

.םיימדקה םיבשומה ןיבש הלוסנוקה יבג לע תויהל יושע

D

C

B

A

.םיפרוצמה האלולהו ווה יטרסב שמתשה ,קוחרמ הטילשל ןצחלה תנקתהל

תואלולה תלעב תירכה תא דמצה .הזמ הז תוירכה יקלח ינש תא הליחת קתנ

תירכה תא דמצהו ,(

A

) קבדה לעב דצהמ ןגמה יוסיכה תא רסה :הליחת

תירכה תא דימצהל ךנוצרב וילאש חטשמהש אדו .(

B

) בכרב יוצרה םוקימל

.קבאו ךולכלמ יקנו שבי

לעב דצהמ ןגמה יוסיכה תא רסה :םיווה תלעב תירכה תא דמצה ,אבה בלשב

.קוחרמ הטילשל ןצחלה לש ןותחתה וקלחל תירכה תא דמצהו ,(

C

) קבדה

תנקתומש האלולה תירכ לע הקזוחב (

D

) קוחרמ הטילשל ןצחלה תא ץחל

.בכרב