Advanced Car Kit CK 7W - מיקרופון

background image

ןופורקימ

תוכיא תא רפשל היושע ןופורקימה לש הנקתהה םוקימ לש הריהז הריחב

.לוקה רודיש

ךכ ותוא בצהו ,גהנה שארמ מ"ס 30-כ לש קחרמב ןופורקימה תא ןקתה

דיל םה רתויב םיבוטה םימוקימהש ,הארמ ןויסינ .גהנה הפ רבעל הנפיש

ןיב רטמ 1 לש ילמינימ קחרמ לע רומשל ץלמומ .שמשה ןגמ וא גהנה תארמ

.בושמ עונמל ידכ בכרל תמדקתמה רובידה תכרע לוקמרל ןופורקימה

יחתפמ ריווא בשמל ףושח היהי אלש ךכ ןופורקימה תא ןיקתהל דפקה

גוזימ וא רורווא ,םומיח יחתפ לומ ןופורקימה לבכ תא הלתת לא .רורווא

רבד .ןופורקימה תדמצהל ףרוצמה ידדצ-ודה הקבדהה טרסב שמתשה .ריווא

.בכרה םינפ לא בכרה ףוגמ םישער תכלוה ענמי הז

ןוויכב ותוא בבוסו ,תירובידה תדיחיבש

“MIC"

עקשה לא עקתה תא רבח

.ומוקמל הקזוחב לענייש דע ןועשה

ףרוצש MP-2 ןופורקימה דבלמ רחא ןופורקימב שומיש

:הרעה

.רודישה תוכיא לע עיפשהל לולע ,בכרל תמדקתמה רובידה תכרעל