Advanced Car Kit CK 7W - רמקול

background image

לוקמר

הנפיש ךכ לוקמרה תא ןקתה ,הבוט תיטסוקא תוכיא תלבק חיטבהל ידכ

רטמ 1 לש ילמינימ קחרמב לוקמרה תא ןיקתהל ץלמומ .שמתשמה רבעל

.(

feedback

) בושמ תעינמל ,ןופורקימהמ

תמאות וידר תכרעמל רוביחב םג תכמות בכרל תמדקתמה רובידה תכרע

רובידה תכרע םע ךלש בכרב ןקתומש וידרב שמתשהל ךנוצרב םא .בכרל

ץועיי תלבקל ךלש תורישה יאנכטל הנפ ,עמש טלפ תלבקל בכרל תמדקתמה

.יעוצקמ

“SPEAKER"

האיציל בכרל תמאות וידר תכרעמ וא לוקמרה תא רבח

.(לוקמר)

background image

15

הנקתה