Advanced Car Kit CK 7W - מעבר ממצב דיבורית למצב טלפון סלולרי

background image

-ה ירישכמ תמישר תא קוחמל ןתינ

.(היובכ יוויחה תירונ) היובכ תויהל תבייח בכרל תמדקתמה רובידה

.הקחמנ המישרהש ןייצמה ,ףוצפצ עמשיהל דע ןצחלה תא קזחהו ץחל

ירלולס ןופלט בצמל תירוביד בצממ רבעמ

תרזעב בכרל תמדקתמה רובידה תכרעל םאות ירלולס ןופלט תרביח םא

תירוביד בצמ ןיב ףילחהל ידכ הסירעהמ ןופלטה תא רסה ,םינותנה לבכ

.ירלולס ןופלט בצמל

ןופלטה .הסירעל ירלולסה ןופלטה תא רזחה ,תירוביד בצמל הרזחל

.בכרל תמדקתמה רובידה תכרע ךרד תירוביד בצמב תעכ לעפי ירלולסה

בכרל תמדקתמה רובידה תכרעל םאות ירלולס ןופלט תרביח םא

רובידה תכרע ןיב הליעפה החישה תא ריבעהל לכות ,

Bluetooth

תרזעב

וא ,ןצחלה תא קזחהו ץחל .ךפהלו ,ירלולסה ןופלטל בכרל תמדקתמה

.ירלולסה ןופלטב המיאתמה היצקנופב שמתשה

background image

23

הקוזחתו לופיט