Advanced Car Kit CK 7W - Sikkerhetsinformasjon

background image

Sikkerhetsinformasjon

De grunnleggende retningslinjene for sikkerhet som er angitt nedenfor,
skal følges når det avanserte bilmonteringssettet installeres.

Merk:

• Bare kvalifisert personell bør utføre service på det

avanserte bilmonteringssettet eller installere det
i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig og
kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten.

• Det avanserte bilmonteringssettet må bare installeres av

en kvalifisert servicetekniker som bruker
de godkjente originaldelene fra Nokia som følger med
i salgspakken. Sluttbrukere bør være klar over at det
avanserte bilmonteringssettet består av avansert teknisk
utstyr som må installeres av fagfolk og ved hjelp
av spesialverktøy.

• Vær klar over at instruksjonene i denne installerings-

håndboken er generelle retningslinjer som gjelder for
installeringen av det avanserte bilmonteringssettet i en bil.
På grunn av det mangfold av biltyper og -modeller som
finnes på markedet, kan imidlertid ikke denne håndboken
ta hensyn til individuelle tekniske krav som måtte gjelde
for bestemte kjøretøyer. Ta kontakt med bilprodusenten
hvis du ønsker mer informasjon om din bil.

• Det avanserte bilmonteringssettet kan kun brukes i

kjøretøy med 12 volts negativ jording. Utstyret vil skades
hvis det brukes med andre nettspenninger eller annen
polaritet.

• Husk at moderne bilsystemer har innebygde datamaskiner

der viktige kjøretøysparametere er lagret. Feilaktig
frakobling av bilbatteriet kan føre til tap av data, som
krever omfattende innsats for å gjeninnføre systemet.

background image

I n s t a l l e r i n g

10

Hvis det er noe du lurer på, kan du kontakte
bilforhandleren før noe av installeringsarbeidet utføres.

• Utstyret til det avanserte bilmonteringssettet

må ikke kobles til høyvoltsledningene til tenningssystemet.

• Alt utstyr må monteres slik at det ikke forstyrrer føreren

av kjøretøyet.

• Serviceteknikeren kan gi deg informasjon om alternative

måter å montere utstyret i kjøretøyet på uten at du må
bruke bor.

• Monteringsplaten for telefonholderen festes til dashbordet

eller et annet sted i førerhuset hvor displayet er godt synlig
for brukeren uten at dette går på bekostning av kontrollen
over kjøretøyet. Tastaturet skal være innen nær rekkevidde
for føreren.

• Unngå å skade styre- eller bremsesystemene eller andre

viktige systemer under installeringen av utstyret til det
avanserte bilmonteringssettet. Forviss deg om
at utløsningsmekanismen for kollisjonsputen(e) ikke
er blokkert eller forringet på noen måte.

• Røyking og all bruk av ild er forbudt mens installerings-

arbeidet pågår.

• Unngå å skade elektriske kabler, drivstoff- eller

bremseslanger eller annet sikkerhetsutstyr under
installeringsarbeidet.

• RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer

hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet
(for eksempel elektroniske drivstoffinnsprøytnings-systemer,
elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer, elektroniske
hastighetskontrollsystemer og kollisjonspute-systemer).
Hvis du skulle oppdage feil eller funksjonsendring i et slikt
system, må du ta kontakt med bilforhandleren.

• Sørg for at kablene plasseres slik at de ikke utsettes for

mekanisk slitasje (f.eks. at de ikke legges under bilseter
eller over skarpe kanter).

background image

I n s t a l l e r i n g

11