Advanced Car Kit CK 7W Hjälp

background image

Bilenhet CK-7W
Användarhandbok
Installationsanvisning

9310691

Utgåva 5 SV

background image

KONFORMITETSDEKLARATION
Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna HF-5-produkt överensstämmer med
väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG. Produkten uppfyller
också begränsningarna i enlighet med direktiv 2004/104/EG (rättelse av direktiv 72/245/EEC),
bilaga I, paragraf 6.5, 6.6, 6.8 och 6.9. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2007 Nokia. Med ensamrätt.

Det är förbjudet att återskapa, överföra, distribuera eller lagra delar av eller hela innehållet
i någon form utan föregående skriftligt medgivande från Nokia.

Nokia och Connecting Nokia är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation.
Andra produkt- och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken eller varunamn som
tillhör sina respektive ägare.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och
förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Nokia kan under inga omständigheter ställas till svars för data- eller inkomstförluster eller
andra skador, oavsett hur de uppstår.

Vi tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i detta dokument. Utöver vad lagen kräver ges
inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive säljbarhet
eller lämplighet för annat syfte, eller att innehållet i detta dokument är riktigt. Nokia
förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående meddelande, revidera detta
dokument.

Utbudet av vissa produkter varierar på olika marknader. Fråga närmaste Nokia-återförsäljare.

Exportregler
Den här enheten kan innehålla varor, teknologi eller programvaror som faller under
exportlagstiftning och -förordningar mellan USA och andra länder. Spridning i strid mot
lagen är förbjuden.

9310691 / Utgåva 5 SV

0434

background image

3