Advanced Car Kit CK 7W - Säkerhetsinformation

background image

Säkerhetsinformation

De grundläggande säkerhetsanvisningarna nedan måste följas
när du installerar bilenheten.

Obs!

• Bilenheten ska endast repareras och installeras

i en bil av kvalificerad personal. En felaktig installation
eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att
telefonens garanti upphör att gälla.

• Bilenheten får endast installeras av en kvalificerad

servicetekniker som använder de godkända originaldelar
från Nokia som ingår i paketet. Slutanvändare måste vara
medvetna om att bilenheten innehåller komplicerad
teknisk apparatur som kräver att en kunnig yrkesman utför
installationen med hjälp av specialverktyg.

• Observera att instruktionerna i de här installations-

anvisningarna är allmänna riktlinjer som gäller när
bilenheten installeras i en bil. På grund av det stora
utbudet av biltyper och -modeller på marknaden kan
de här anvisningarna inte ta hänsyn till de individuella
tekniska krav som kan gälla en viss bil. Kontakta
biltillverkaren för mer information om den aktuella bilen.

• Bilenheten är endast avsedd för användning i fordon med

12 V elsystem med negativ jord. Om den används med
annan spänning eller annan polaritet skadas utrustningen.

• Kom ihåg att moderna bilar innehåller datorer där viktig

information för fordonet lagras. Om bilbatteriet tas ut på
fel sätt kan data försvinna. Det kan innebära att systemet
måste initieras om, vilket kan kräva både tid och pengar.
Om du har frågor bör du kontakta en bilförsäljare innan
du installerar bilenheten.

background image

I n s t a l l a t i o n

10

• Anslut inte bilenheten till högspännings-ledningarna som

tillhör tändningssystem.

• All utrustning måste monteras så att den inte påverkar

bilens funktion.

• En servicetekniker kan ge alternativa förslag på hur

utrustningen kan installeras i bilen utan att du behöver
borra hål.

• Telefonhållaren ska fästas på instrumentbrädan eller på

en annan plats i kupén där den är väl synlig för användaren
men inte minskar möjligheterna att styra eller använda
bilen. Föraren ska utan ansträngning kunna nå knapparna.

• Se till att du inte skadar styr- eller bromssystemet eller

andra system som krävs för att bilen ska fungera som den
ska, när du installerar bilenheten.
Kontrollera att krockkuddarnas utlösning inte spärras
eller hindras på något sätt.

• Rök inte när du arbetar med bilen. Se till att det inte finns

någon eldhärd eller eldslåga i närheten.

• Var försiktig så att du inte skadar elektriska kablar,

bensin- eller bromsslangar eller säkerhetsutrustningen
under arbetet.

• RF-signaler kan påverka felaktigt installerade eller

otillräckligt skyddade elektroniska system i motorfordon
(till exempel elektronisk bränsleinsprutning, elektroniskt
antisladdsystem för bromsar, elektronisk
hastighetskontroll, krockkuddesystem). Om du upptäcker
ett fel eller en förändring i ett system av den här typen,
kontakta din bilåterförsäljare.

• Kontrollera att kablarna är placerade där de inte utsätts

för mekaniskt slitage (till exempel inte under bilsäten eller
över skarpa kanter).

background image

I n s t a l l a t i o n

11